Hera - potěšit své blízké je tak snadné!| Recepty.cz

Pravidla soutěže Hera – bábovka 2017
(„pravidla“)

Soutěž Hera – bábovka 2017 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 13. 3. 2017 do 16. 4. 2017, a to na internetových stránkách www.recepty.cz (na podstránce www.hera-babovka.recepty.cz).

Organizátorem soutěže je společnost CN Invest a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ: 04312945, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20869 (dále jen „Organizátor“).

Partnerem soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly recept bábovky, jehož součástí musí být jedna fotografie (dále jen „recept“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit profesionální cukráři.

Přihlášením a vložením prvního receptu potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Recepty je možné přihlásit na stránkách www.hera-babovka.recepty.cz. Podmínkou přihlášení receptu do soutěže je registrace účastníka přes jeho FB profil, tzn. vytvoření uživatelského účtu. Recepty je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola.

Každý účastník soutěže je oprávněn v rámci každého soutěžního týdne vložit do soutěže pouze jeden soutěžní recept. Soutěžní recepty budou automaticky zobrazovány na webu www.hera-babovka.recepty.cz.

Harmonogram soutěže

1. část soutěže se koná od 13. 3. do 9. 4. 2017 – celkem 4 soutěžní týdny – kola, z nichž vzejde z každého kola na základě hlasování uživatelů 5 vítězných receptů. Celkem tedy 20 finalistů.

Finále soutěže se koná od 10. 4. do 16. 4. 2017 – 1 soutěžní týden – finálové kolo, do nějž budou zařazeni finalisté z předchozích 4 kol, kdy se jejich hlasy vynulují. Z tohoto kola vzejde formou hlasování uživatelů 10 superfinalistů. Z nich vybere porota složená ze zástupců partnera soutěže nejlepší recept – 1 hlavního vítěze a to již bez ohledu na počet hlasů.

Přihlášení receptů do soutěže

Soutěžící (nahrávající recept i hlasující) se musí pro účast v soutěži registrovat. Registrace bude probíhat přes FB profil soutěžícího. Již registrovaní uživatelé mohou rovnou soutěžit. Po registraci je možno nahrávat recepty na web a hlasovat pro ostatní soutěžní recepty.

Soutěžící vkládají recept a fotografii včetně seznamu ingrediencí a postupu přípravy. Podmínkou je, aby recept popisoval přípravu bábovky a v ingrediencích byla uvedena Hera nebo Hera máslová. Druhy bábovek nejsou omezeny, nelze však soutěžit s recepty jiného druhu moučníků či dezertního pečiva.

Ostatní uživatelé hlasují, který recept považují za nejlepší.

Soutěžící, vkládající recept, mohou nahrávat vždy maximálně 1 recept do každého soutěžního kola (celkem tedy může 1 soutěžící nahrát 4 recepty). Recepty se nesmí opakovat. V případě, že soutěžící postoupí do finále, s dalšími recepty již soutěžit nemůže.

Způsob hlasování a limity hlasů a ceny

Hlasovat může uživatel, který je přihlášen. Přihlášení na web je možné pomocí registrace přes FB profil soutěžícího. Účastník, který hlasuje, může hlasovat pro všechny recepty v soutěži, ale pro každý recept pouze 1x za 24 h. Hlasující uživatel nemusí vkládat soutěžní recepty.

Každý týden v rámci 1. části soutěže bude vybráno 5 nejúspěšnějších receptů, které obdržely nejvíce hlasů od uživatelů v daném soutěžním týdnu. Tito finalisté automaticky postupují do finálového kola. Soutěžící, kteří se již dostali do finálového kola, nemohou soutěžit v některém z dalších kol 1. části soutěže, a to ani vložením jiného receptu.

Ve finálovém kole jsou všechny hlasy od soutěžících z předchozích kol vynulovány. Soutěží mezi sebou již jen finalisté. Z nich vzejde hlasováním uživatelů 10 superfinalistů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Následně z nich vybere porota, složená ze zástupců partnera soutěže, hlavního vítěze.

Finalisté - 5 soutěžících z každého týdne, tj. celkem 20 finalistů vzejde z 1. části soutěže. (4 soutěžní kola na základě hlasování uživatelů).

1 hlavní vítěz, který vzejde z výsledků superfinálového kola - hlasování uživatelů a následného výběru poroty složené ze zástupců partnera soutěže. Porota vybere hlavního vítěze z 10 superfinalistů, kteří získali ve finálovém kole nejvíce hlasů. Výběr poroty není závislý na počtu získaných hlasů od uživatelů. Hlavní vítěz získá: 1x kuchyňský robot Eta v hodnotě 5000 Kč.

3 soutěžící v každém kole 1. části soutěže (tj. celkem 12 soutěžících ze čtyř kol 1. části soutěže) s nejvyšším počtem hlasů obdrží od organizátora soutěže cenu:

Dva nejlépe hodnocené recepty v každém kole získají dárkový balíček Tescoma v hodnotě 2000 Kč a třetí recept v pořadí získá kuchyňskou zástěru a rodinnou kuchařku Hera. Tyto odměny se týkají pouze čtyř soutěžních kol, nikoliv finále.

Dále v každém ze 4 soutěžních kol vyhlásí, nezávisle na hlasování uživatelů, organizátor soutěže jednoho „Vítěze redakce“. Celkem tedy budou 4 a každý z nich získá: 1x čtvrtletní předplatné časopisu F.O.O.D.

Účastník soutěže přihlášením a zasláním receptu (včetně fotografie) do soutěže potvrzuje, že

  1. je autorem přihlášených receptů a fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto recepty a fotografie jsou původní
  2. disponuje veškerými právy k těmto receptům a fotografiím
  3. má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
  4. užitím receptu a fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Organizátora. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora nebo jiných osob. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením receptů a fotografií do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných receptů a fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Organizátora a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Organizátorem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit recepty (včetně fotografií), které:

  1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
  2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
  3. by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem
  4. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášený recept vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Organizátora. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců z každého kola soutěže, kteří postoupí do finále, budou na internetových stránkách www.hera-babovka.recepty.cz uveřejňována průběžně vždy po skončení daného kola, kompletní seznam všech výherců soutěže bude zveřejněn na internetových stránkách www.hera-babovka.recepty.cz do 16. 5. 2017. Výhry budou výhercům zaslány nejpozději do 30 dnů od zveřejnění finálního seznamu výherců po skončení soutěže na internetových stránkách www.hera-babovka.recepty.cz, a to na adresu sdělenou výhercem. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět Organizátorovi, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.